Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Minister Środowiska informuje o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 2015-2019

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art, 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie - w cyklu 5-letnim (lata: 2010 - 2014) - opracowania pod nazwą Wykonanie "Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014".
Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5 - letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przedsiębiorstwa państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Mając powyższe na uwadze Minister Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli/posiadaczy lasów prywatnych  o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych
w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5 - letniego cyklu, będą wykonywane w lipcu, sierpniu i wrześniu.