Lista aktualności Lista aktualności

Źródła wody w lesie

Elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Cierpiszewo stanowi odpowiednia ilość zbiorników wody, które pełnią rolę punktów czerpania wody.

W zasięgu terytorialnym  nadleśnictwa znajduje się 15 zbiorników, których  rozmieszczenie jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz przepisami branżowymi.  Aby spełniały swoją funkcję muszą być utrzymane we właściwy sposób. Zadaniem  nadleśnictwa jest  dbałość o stan techniczny tych  zbiorników,  zabezpieczenie wymaganego zapasu wody i przejezdności  dojazdów pożarowych wraz z placami manewrowymi przy zbiornikach oraz prawidłowe oznakowanie i utrzymanie czystości wokół punktów. Jednostki Ratownictwa Gaśniczego mogą także korzystać z sieci gminnych hydrantów,  które w przypadku  pożaru lasu stanowią dostępne źródło wody.  Punkty czerpania wody  i hydranty do celów pożarowych są umieszczone na mapach przeciwpożarowych nadleśnictwa i przekazane  Komendom  Państwowych Straży Pożarnych w Toruniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu.
                                         
Przypominamy, że na terenach  leśnych  zabronione jest używanie otwartego ognia (rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu). Zakaz  używania otwartego ognia obowiązuje również w odległości  do 100 metrów od granicy lasu. Pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi  po terenach leśnych wolno  się poruszać tylko drogami publicznymi oraz udostępnionymi dla ruchu turystycznego. Drogi te są oznakowane.
Brak oznakowania drogi oznacza, że objęta jest zakazem wjazdu.