Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub też istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Obszary chronionego krajobrazu obejmując cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny, pełnią rolę ekologicznego łącznika pomiędzy wszystkimi formami przyrody, układając się w rezultacie w system obszarów chronionych. Ograniczenia gospodarowania na tych obszarach dotyczą głównie tych form, które są zagrożeniem dla stałości przyrody. Utworzenie   obszaru   chronionego   krajobrazu   następuje   w   drodze   rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo utworzono dwa obszary chronionego krajobrazu:Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obecnie funkcjonuje na mocy Uchwały nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015.
Jednostka ta położona jest w większości w granicach najwyższej (72-75 mnpm) terasy Pradoliny Wisły, pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych. Wysokość względna wydm wynosi średnio 10-25 m, dochodząc maksymalnie do 30-45 m.
Cały obszar zajmuje powierzchnię około 28100 ha i jest podzielony na dwa podobszary (część zachodnia i wschodnia). Powierzchnia obszaru (zachodniego) na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo wynosi 4241,78 ha

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Toruńskiego Nr 21/92 z dnia 10 grudnia 1992 roku. Obecnie funkcjonuje na mocy Uchwały nr X/239/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015.
Cały obszar zajmuje powierzchnię 15697 ha i obejmuje szeroki pas wydmowy na południe od Torunia z wysuniętym w stronę Wisły fragmentem we wschodniej jego części.
Powierzchnia obszaru na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo wynosi 6255,69 ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Cierpiszewo.