Wydawca treści Wydawca treści

II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska - działanie 2.1

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Wykonane w ramach projektu zadania na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo:

•    Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej Dybowo

•    Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego

 


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nadleśnictwo Cierpiszewo uczestniczy w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", schemat II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel:  wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Cierpiszewo poprzez przebudowę części drogi pożarowej nr 6 w Leśnictwie Nieszawka i Leśnictwie Niedźwiadki.
Na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo zrealizowano zadanie pod nazwą „Przebudowa części drogi pożarowej nr 6 w Nadleśnictwie Cierpiszewo na odcinku od km 0+000 do km 3+262,22".