Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo znajdują się 34 uznane użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 26,32 ha. Pod względem rodzaju powierzchni najwięcej jest śródleśnych bagien oraz zabagnionych łąk i pastwisk z sukcesją naturalną. Ochroną objęte są także zadrzewienia starych siedlisk i cmentarza. Przewaga terenów podmokłych, wilgotnych i bagien wśród użytków ekologicznych wskazuje na troskę leśników o ich zachowanie, co ma szczególne znaczenie na wśród rozległych obszarów borów sosnowych.